മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

അന്തര്‍ഭാഗം Edit
    ഉള്‍ഭാഗം, മനസ്സ്, ഉള്ള്
    inner part, mind


Entries from Datuk Database

അന്തര്‍ഭാഗം(നാമം):: ഉള്‍ഭാഗം, അകം
അന്തര്‍ഭാഗം(നാമം):: ഉള്ള്, മനസ്സ്, ഹൃദയം

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ adduce, agglomerate, bay, pathology, perpetuity


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean