മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

അന്തര്‍ഭവിക്കുക Edit
    ഉള്‍ക്കൊള്ളുക, ഉള്‍പ്പെടുക, ഉള്ളിലേക്കു കടക്കുക
    to be contained, to be, included, to enter


Entries from Datuk Database

അന്തര്‍ഭവിക്കുക(ക്രിയ):: ഉള്‍ക്കൊണ്ടിരിക്കുക, ഉള്‍ക്കൊള്ളുക, ഉള്‍പ്പെടുക
അന്തര്‍ഭവിക്കുക(ക്രിയ):: ഉള്ളിലേക്കു കടക്കുക

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ പ്രശ്നചോതന, ബഡു, വീമ്പ്, മിന്നരം, പാഥോധരം


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean