മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

അന്തര്‍ഗ്ഗമിക്കുക Edit
    ഉള്ളിലേക്കു പോകുക
    to go inside


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ പ്രാണീത്യം, യയാതി, യാന്ത്രികന്‍, വിശ്വവിധാത്രി, മുത്തുക


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean