മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

അന്തര്‍ഗ്ഗതം Edit
    മനോഗതം, ആശയം, ഉദ്ദേശ്യം
    thought, idea, intention


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ derelict, groat, levy, അയുഗ്മവാഹന്‍, അക


75409 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean