മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

അന്തര്‍ഗ്ഗതം Edit
    മനോഗതം, ആശയം, ഉദ്ദേശ്യം
    thought, idea, intention


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ co action, blood relation, ഭാവവാചകം, ഭത്തി, വൈശ്വാസികന്‍


75409 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean