മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

അന്തരായം Edit
    ക്ഷേത്രത്തിലെ അകവരവ്


അന്തരായം Edit
    തടസ്സം, ആവരണം
    obstacle, a covering


Entries from Datuk Database

അന്തരായം1(നാമം):: ക്ഷേത്രത്തിലെ അകവരവ്, നടവരവ്
അന്തരായം2(നാമം):: മുടക്കം, തടസ്സം, (മറവുണ്ടാകുന്നതിനാല്‍)
അന്തരായം2(നാമം):: ആവരണം
അന്തരായം2(നാമം):: വിഘ്നഹേതു

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ alkalie, piazza, അതിധൃതി, ആഞ്ചുക, ഇരഞ്ഞി


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean