മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

അന്തണി Edit
    ബ്രാഹ്മണസ്ത്രീ


Entries from Datuk Database

അന്തണി(നാമം):: ബ്രാഹ്മണസ്‌ത്രീ

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ അരക്കാടുക, അത്തിയാല്‍, കുംഭിലന്‍, കീടകോശം, ലകുചം


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean