മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

അന്തകനൂര്‍ Edit
    ക്ലപുരി


Entries from Datuk Database

അന്തകനൂര്‍(നാമം):: കാലപുരി

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ dram, overrate, sane, അഭയഡിണ്ഡിമം, ഭ്രാന്തിഹരന്‍


75409 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean