മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

അനോകശായി Edit
    വീടില്ലാത്തവന്‍


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ nuzzle, overset, അലക്കുകല്ല്, ചെല്ല്, അതീന്ദ്രിയന്‍


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean