മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

അനോകവാഹ്യ Edit
    വണ്ടിയില്‍ കൊണ്ടുപോകുവാനുള്ള


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ aberration, dregs, encode, melee, അതിരേചക


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean