മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

അനൈച്ഛിക Edit
    ഇച്ഛപോലെയല്ലാത്ത
    involuntary


Entries from Datuk Database

അനൈച്ഛിക(വിശേഷണം):: ഇച്ഛപോലെയല്ലാത്ത

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ penetration, അചിത, ആഴുവാഞ്ചേരി, ആറ്റക്കുരുവി, ഒരുപക്ഷേ


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean