മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

അനുഹാര്യ Edit
    അനുകരിക്കത്തക്ക


Entries from Datuk Database

അനുഹാര്യ(വിശേഷണം):: അനുകരിക്കത്തക്ക

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ crater, personage, അണുങ്കന്‍, അകര്‍മ്മകൃത്ത്, മാണിക്യം


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean