മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

അനുസന്ധേയ Edit
    അനുസന്ധീനം ചെയ്യത്തക്ക


Entries from Datuk Database

അനുസന്ധേയ(വിശേഷണം):: അനുസന്ധാനം ചെയ്യത്തക്ക

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean