മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

അനുശ്രവിക്കുക Edit
    വീണ്ടും കേള്‍ക്കുക


Entries from Datuk Database

അനുശ്രവിക്കുക(ക്രിയ):: വീണ്ടും കേള്‍ക്കുക

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ androgynous, catalysis, despatch, swap, ഭുദവേശി


75409 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean