മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

അനുവര്‍ത്തനം Edit
    അനുഗമനം,അനുസരണം


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ deride, suit, അടിച്ചോല, അരീക്കൂണ്‍, പ്രശ്രിത


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean