മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

അനുല്‍ക Edit
    അത്യുല്‍ക്കണ്ഠയില്ലാത്ത, പശ്ചാത്താപമില്ലാത്ത


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ frenzy, പ്രതിക്ഷിപ്ത, ഓമയ്ക്ക, വൃകധൂര്‍ത്തന്‍, വൈശാഖദണ്ഡം


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean