മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

അനുലാസം Edit
    ആണ്‍മയില്‍
    a peacock


Entries from Datuk Database

അനുലാസം(നാമം):: ആണ്മയില്‍

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ അക്ഷകര്‍ണ്ണം, അഖിലേന, ചര്‍വ്വിത, ഓചാരം, മുതല്‍ദ്രവ്യം


75409 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean