മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

അനുരഞ്ജക Edit
    സന്തോഷിപ്പിക്കുന്ന, പ്രീണനം


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ phonogram, represent, sounder, അകിഷ്കു, ബരാന്ത


75409 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean