മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

അനുയുക്തി Edit
    അനുയോഗം


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ chintz, അപരിമ്ളാനം, ബ്രഹ്മനിഷഠന്‍, ഉപസംഹരിക്കുക, നാഗമണ്ഡലികന്‍


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean