മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

അനുയായി Edit
    കൂടെ പോകുന്നവന്‍, അനുചരന്‍
    companion, follower


Entries from Datuk Database

അനുയായി(നാമം):: അനുചരന്‍, കൂട്ടുകാരന്‍
അനുയായി(നാമം):: ഒരു ആചാര്യനെ അനുസരിക്കുന്നവന്‍. (സ്‌ത്രീ.) അനുയായിനി

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ elastic, protract, അവത്തോല്, അറയാനി, ആനീല


75409 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean