മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

അനുയവം Edit
    പടുതുവര, കുറുയവം


Entries from Datuk Database

അനുയവം(നാമം):: പടുതുവര, കുറുയവം

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ migrate, shelf, shibboleth, അമാനത്ത്, അപവനം


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean