മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

അനുമോദം Edit
    അഭിനന്ദനം, കൂടെ ചേര്‍ന്നുള്ള സന്തോഷം
    congratulation


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ spectrum, അലക്ത, ചൂളപ്രാവ്, വിലോഭം, മാഷന്‍


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean