മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

അനുമിത Edit
    അനുമിക്കപ്പെട്ട


Entries from Datuk Database

അനുമിത(വിശേഷണം):: അനുമിക്കപ്പെട്ട, ഊഹിച്ച

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ അമനസ്ക, അമ്ലജനകം, പ്രചേയ, പ്രതി, പരലോകവിധി


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean