മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

അനുമയാതാ Edit
    അനുചരന്‍, കൂട്ടുക്കാരന്‍


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ asteroid, അംഹുരണം, ഫാണിതം, അണ്വായുധം, കശിപു


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean