മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

അനുഭ്രാതാവ് Edit
    ഇളയ സഹോദരന്‍
    younger brother


Entries from Datuk Database

അനുഭ്രാതാവ്(നാമം):: ഇളയ സഹോദരന്‍

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ sapor, access code, അന്തര്‍വ്വര്‍ത്തി, മേച്ചില്‍, മന്ദവിഭവ


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean