മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

അനുപൂരക Edit
    പൂരിപ്പിക്കുന്ന, പൂര്‍ണ്ണമാക്കുന്ന
    supplementary, complementary


Entries from Datuk Database

അനുപൂരക(വിശേഷണം):: ചേര്‍ന്നുപൂരിപ്പിക്കുന്ന
അനുപൂരക(വിശേഷണം):: പൂര്‍ണമാക്കുന്ന

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ penal code, അരണ്യൗകസ്സ്, അലഞ്ജരം, പ്രഭാഞ്ജനം, വൃഷം


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean