മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

അനുധ്യേയ Edit
നാമം
    അനുധ്യാനം ചെയ്യത്തക്ക


Entries from Datuk Database

അനുധ്യേയ(നാമം):: അനുധ്യാനം ചെയ്യത്തക്ക

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ brilliantine, അമപ്പുല്ല്, അപമാരിഷം, അരമ്പന്‍, അജകം


75409 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean