മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

അനുജം Edit
    വീരപുണ്ടരി, വരള്‍ത്താമര


Entries from Datuk Database

അനുജം(നാമം):: വീരപുണ്ഡരി, വരള്‍ത്താമര

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ അടിത്തിളിര്‍, ഞാണേറ്റുക, യഹൂദമതം, മുണ്ടിക്കുക, നാട്ടാചാരം


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean