മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

അനുചിത Edit
    ഉചിതമല്ലാത്ത, യോഗ്യമല്ലാത്ത, തെറ്റായ
    improper, unsuitable, unjust


Entries from Datuk Database

അനുചിത(വിശേഷണം):: യോഗ്യമല്ലാത്ത, തെറ്റായ

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ belabour, അപാത്രകൃത്യം, അഗ്നിധമനി, വാരി, മര്‍ക്കടി


75409 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean