മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

അനുചാരകന്‍ Edit
    അനുചാരി സ്ത്രി


Entries from Datuk Database

അനുചാരകന്‍(നാമം):: അനുചാരി
അനുചാരകന്‍(നാമം):: ഉച്ചരിക്കാത്തവന്‍, ഉച്ചാരണത്തില്‍ വാക്കോ അക്ഷരമോ വിട്ടുകളയുന്നവന്‍

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section




പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ stash, supersonic, wend, അബ്ജഭവന്‍, മുരദം


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean