മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

അനുചരിക്കുക Edit
    പിന്തുടരുക, കൂടെ നടക്കുക
    follow, go with


Entries from Datuk Database

അനുചരിക്കുക(ക്രിയ):: പിന്തുടരുക
അനുചരിക്കുക(ക്രിയ):: സേവിക്കുക
അനുചരിക്കുക(ക്രിയ):: ചുറ്റിത്തിരിയുക, അലഞ്ഞുനടക്കുക

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ ഇല്ലേ, പ്രത്യുല്‍ഗമിക്കുക, വിഴുപ്പ്, വധിക്കുക, മലയാചലം


75409 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean