മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

അനുചക്രന്‍ Edit
    സ്കന്ദന്‍െറ ഒരു പാര്‍ഷദന്‍


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ authenticity, പോത്രായുധം, പ്രയാണം, പ്രത്യക്ഷപ്പെടുത്തുക, പിരിയുക


75409 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean