മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

അനുഗീത Edit
    തുടര്‍ന്നുപാടുന്ന


Entries from Datuk Database

അനുഗീത2(നാമം):: മഹാഭാരതത്തിലെ ഒരു ഉപപര്‍വം
അനുഗീത1(വിശേഷണം):: തുടര്‍ന്നു പാടുന്ന

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ butter up, അകൃതസങ്കല്പ, അലര്‍ന്ന, ആം, ആട്ടം


75409 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean