മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

അനീഹ Edit
    ആഗ്രഹം ഇല്ലാത്ത, ഉദാസീനമായ


Entries from Datuk Database

അനീഹ(വിശേഷണം):: ആഗ്രഹമില്ലാത്ത, ഉദാസീനമായ

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ yell, ഇളസ്പതി, ഇദ്ധമ, വേവലാതി, ഉയരുക


75409 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean