മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

അനിസൃഷ്ട Edit
    തള്ളപ്പെടാത്ത


Entries from Datuk Database

അനിസൃഷ്ട(വിശേഷണം):: തള്ളപ്പെടാത്ത
അനിസൃഷ്ട(വിശേഷണം):: അനുമതി നല്‍കപ്പെടാത്ത

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ encampment, ഇന്‍െറ, watch dog, അമര്‍ഷണം, കവ്യാര്


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean