മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

അനിഷ്കൃത Edit
    സ്ഥിരപ്പെടുത്താത്ത


Entries from Datuk Database

അനിഷ്കൃത(വിശേഷണം):: സ്ഥിരപ്പെടുത്താത്ത, പൂര്‍ത്തിയാക്കാത്ത, നിര്‍ണയിക്കപ്പെടാത്ത

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ deep felt, lawn, stroller, പ്രതിശാസനം, പ്രജ്ഞാത


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean