മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

അനിരുക്തഗാനം Edit
    മൂളിപ്പാട്ട്
    humming


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ മംക്ഷണം, അതിപത്രകം, വിപ്രവാസനം, വിഗ്രഹം, പിഴിച്ചില്‍


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean