മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

അനാദി Edit
    തുടക്കമില്ലാത്ത, ആദിയില്ലാത്ത, ശബ്ദമില്ലാത്ത,ഈശ്വരന്‍,, ആദിയില്ലാത്തവന്‍
    beginningless, soundless, God, one without a beginning


Entries from Datuk Database

അനാദി1(വിശേഷണം):: ആദിയില്ലാത്ത, തുടക്കം ഇല്ലാത്ത
അനാദി2(വിശേഷണം):: ശബ്ദിക്കാത്ത

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ fashion, വിമര്‍ശനം, മിഴി, ആര്യക, ഉരപ്പ്


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean