മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

അനാഥമന്ദിരം Edit
    അഗതിമന്ദിരം, അനാഥരെ സംരക്ഷിക്കുന്ന സ്ഥാപനം
    orphanage


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ ecstatic, അലതി, അനുവര്‍ത്തനീയ, യുയുത്സാ, അദ്രിനാഥന്‍


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean