മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

അനാഗമ Edit
    ആഗമമല്ലാത്ത, ആധാരമില്ലാത്ത


Entries from Datuk Database

അനാഗമ(വിശേഷണം):: ആഗമമല്ലാത്ത (വ്യവഹാരത്തില്‍) ആധാരമില്ലാത്ത

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ inveigle, christmas day, ഓതല്‍, വാലിയക്കാരന്‍, മേലെഴുത്തുപിള്ള


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean