മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

അനസൂയു Edit
    അസൂയയില്ലാത്തവന്‍


Entries from Datuk Database

അനസൂയു(നാമം):: അസൂയയില്ലാത്തവന്‍

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ apposition, അടങ്ങനെ, ഇരാജന്‍, പ്ലീഹോദരം, ബഹിര്‍ഗ്ഗമനം


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean