മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

അനശ്വാവ് Edit
    പരീക്ഷിത്തിന്‍െറ പിതാവ്, വിദൂരഥന്‍െറ പുത്രന്‍


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ click, expire, indulgent, partons, reconquer


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean