മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

അനവസാന Edit
    അവസാനിക്കാത്ത, അനന്തമായ
    endless, unending


Entries from Datuk Database

അനവസാന(വിശേഷണം):: അവസാനിക്കാത്ത, അനന്തമായ, നാശമില്ലാത്ത

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ controvertible, dendrolatry, misnomer, shimmer, അഗ്നിദീപ്ത്


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean