മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

അനവബ്രവ Edit
    ആക്ഷേപിക്കത്തക്കതല്ലാത്ത, ഉത്തരവാദത്തോടു കൂടി പറയുന്ന


Entries from Datuk Database

അനവബ്രവ(വിശേഷണം):: അപവാദമില്ലാത്ത, ദൂഷ്യം പറയാനില്ലാത്ത

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ coffee, contumaciousness, encounter, അല്പാര്‍ത്ഥവാചി, അന്നപ്രാശനം


75409 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean