മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

അനവധാനം Edit
    ശ്രദ്ധയില്ലായ്മ
    carelessness


Entries from Datuk Database

അനവധാനം(നാമം):: ശ്രദ്ധയില്ലായ്മ, സൂക്ഷ്മക്കുറവ്

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ metro, onyx, വാനവില്ല്, മേഷീഘൃതം, അവധീരണം


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean