മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

അനവച്ഛേദക Edit
    മുറിക്കപ്പെടാത്ത, ഒന്നിച്ചിരിക്കുന്ന, അളവറ്റ, നിര്‍വ്വചിക്കപ്പെടാത്ത,, തിരിച്ചറിഞ്ഞു കൂടാത്ത


Entries from Datuk Database

അനവച്ഛേദക(വിശേഷണം):: അതിരില്ലാത്ത, അളവില്ലാത്ത

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ pamper, ഇയ്യനോല, മുല്ലബാണാരി, മീച്ചം, ഉപകാന്ത


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean