മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

അനര്‍ത്ഥ്യ Edit
    അനര്‍ത്ഥ


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ noun, വിദ്വിട്ട്, ഉപപാദിക്കുക, പുരാണന്‍, കിശ്മിശ്


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean