മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

അനര്‍ഘരാഘവം Edit
    മൂരാരിയുടെ ഒരു നാടകം


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ cohort, pulse, പ്രചണ്ഡം, ഛുര, വരപ്രസാദം


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean