മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

അനര്‍ഘരാഘവം Edit
    മൂരാരിയുടെ ഒരു നാടകം


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ പ്രപുന, ചണ്ഡകരന്‍, യജി, ഓറ്റുക, പ്രതാപി


75409 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean