മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

അനഭ്യാശ Edit
    അടുത്തല്ലാത്ത,ദൂരെയുളള


Entries from Datuk Database

അനഭ്യാശ(വിശേഷണം):: അടുത്തല്ലാത്ത, ദൂരെയുള്ള

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ periscope, അളരല്, യുധാനന്‍, മാനശീലന്‍, പാട്ടം


75409 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean