മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

അനഭിലക്ഷിതന്‍ Edit
    കപടവേഷധാരി,വഞ്ചകന്‍


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ wretch, ഒഴുക്കന്‍, അനക്കുക, കടുക്കാര, കിന്നിക്കോഴി


75411 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean