മഷിത്തണ്ട് Android APP ഇപ്പോള്‍ ലഭ്യമാണ്.

Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink

അനന്വയം Edit
    തുല്യമായി വേറൊന്നില്ലാത്ത അവസ്ഥ, ഒരു അര്‍ത്ഥാലങ്കാരം
    state of being, unequalled, a figure of speech showing matchlessness


Entries from Datuk Database

അനന്വയം(നാമം):: അന്വയമില്ലാത്തത്
അനന്വയം(നാമം):: ഒരു അര്‍ത്ഥാലങ്കാരം

visit http://olam.in/ for details


Refresh  |   Add New Definition  |   Hyperlink


Do you have any comments about this word? Use this Section
പുനഃപരിശോധന ആവശ്യമുള്ള പദങ്ങള്‍ paratroops, ആയുര്‍ദ്ദായം, ചാമ്പുക, ഒടിക്കുക, വലാഹകം


75409 Malayalam words
94618 English words
Hosted on DigitalOcean